English version

PROGRAM DNS FIT KID

Tento strukturovaný cvičební program je určen pro všechny, kdo pracují nebo by rádi pracovali s dětmi. Program je rozdělen na dvě části. První s názvem DNS FIT KID obsahuje představení konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace a základních principů pohybu. Nedílnou součástí jsou vývojové pozice, které používáme pro práci s klienty. Pozice jsou upraveny pro děti tak, aby si dokázaly vytvořit asociaci, která jim usnadní převedení cviku do praxe. Každý cvik má navíc rozpracovány varianty, které jsou doplněny básničkami pro lepší ukotvení cviků v paměti. Část druhá má název DNS FIT KID LICENCE a jedná se o nadstavbovou část  pro ty, kdo chtějí získat oprávnění k vedení lekcí nebo tréninků pod názvem DNS FIT KID. Cílem je prohloubení znalostí z prvního kurzu a zároveň cílená zpětná vazba k vlastnímu užití programu FIT KID tak, aby bylo možné garantovat vysokou kvalitu nabízeného programu napříč celou ČR a vytvářet cvičební střediska s odkazem na našich stránkách.

1

Základní kurz DNS FIT KID

Dvoudenní kurz pro všechny, kdo pracují nebo chtějí pracovat s dětmi.

Max. počet studentů v kurzu: 26


Popis kurzu:

Cílem tohoto kurzu je představení strukturovaných cvičebních jednotek a strukturovaných cvičebních řad, respektive jejich částí, spolu s metodickým popisem jejich vedení. Součástí je představení principů řízení motoriky s důrazem na testování a korekci pohybu u vybraných vývojových pozic a jejich variací, vysvětlení vzájemných kineziologických vazeb mezi jednotlivými přechody a možností korekce dětských klientů.

Strukturované cvičební jednotky a strukturované cvičební řady  jsou uspořádány tak, aby po dobu 15-60 minut udržely pozornost dětí. Délka trvání lekce je variabilní v závislosti na účelu využití v praxi a individuálních vlastnostech dítěte. Zároveň se snažíme o aktivní zapojení dětí prostřednictvím zlepšení vnímání těla, které je klíčem k rozpoznání „správného“ a „špatného“ pohybu. Díky tomu pak můžeme měnit i spontánní pohybový projev dítěte.

Kurz je návodem, jak pracovat s dětským klientem individuálně nebo ve skupině. Výuka představuje základní teoretické principy, hlavně je ale zaměřena prakticky, a to formou kontrolované praxe účastníků kurzu, i prací s přítomnými dětskými probandy. 

Rámcový program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne: 

 • DNS a základní principy pohybu
 • DNS FIT KID
 • Ukázka DNS FIT KID lekce


Odpoledne:

 • Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich variace (Leh na zádech: 3M - BROUK) 
 • Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich variace (Leh na břiše: 3-6M - ŽÁBA) 2. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne: 

 • Ukázka DNS FIT KID lekce
 • Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace (Na čtyřech - KOČKA)
 • Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace (Na čtyřech - MEDVĚD)


Odpoledne: 

 • Ukázka DNS FIT KID vyšetření a zácviku na dítěti mladšího školního věku
 • Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace (Dřep- SLON)
 • Představení cvičebníčku 
 • Shrnutí obsahu kurzu, diskuze + certifikáty o účastiKurz je z velké části praktický, s sebou nutné obutí a oděv vhodný pro toto zaměření. Po emailové dohodě s instruktory mohou zájemci přivést vlastní děti mladšího školního věku k účasti na „živé cvičební jednotce“ (druhý den kurzu od 13.30). Maximálně je možné přivést 6 dětí


 • Účastníci kurzu obdrží před kurzem elektronické podklady (prezentace podle kterých budou instruktoři vyučovat).
 • Na konci obdrží účastníci kurzu certifikát o účasti a jeden výtisk cvičebníčku

2

Kurz DNS FIT KID LICENCE

Dvoudenní kurz je určen pro absolventy základního kurzu DNS FIT KID

Max. počet studentů vkurzu: 18

Popis kurzu:

Tento kurz je určen pro účastníky, kteří mají zájem o získání oprávnění kvedení cvičebních jednotek pod názvem DNS FIT KID. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu obdrží absolventi strukturovaný cvičební návod včetně protokolu testování na začátku a na konci DNS FIT KID procesu, a cvičebníček ve verzi pracovního sešitu. Výhodou je možnost získaná data shromažďovat, porovnávat a na jejich základě dále upravovat cvičební plán, ale také diskutovat příčiny úspěchu a neúspěchu, stejně jako efektivitu této metodiky obecně.

Uchazeči musí prokázat schopnost využití DNS metody v praxi, tedy stanovit správnou funkční diagnózu a ktomu navrhnout odpovídající cvičební postup pro dětského klienta. Uchazeči též musí prokázat schopnost vést DNS FIT KID cvičební jednotky. 

Za tímto účelem musí každý student zaslat nejpozději 1 měsíc před kurzem instruktorovi kurzu 5 -10 min video, na kterém prezentuje dítě před cvičením a na konci série cvičení podle zásad DNS svyužitím poznatků z předchozího základního FIT KID kurzu. Předpokladem je vedení dítěte alespoň 6 týdnů sfrekvencí 1 až 2x týdně. Uchazeč po registraci do kurzu obdrží emailem přesné specifikace co má být obsahem zaslaného videomateriálu. Před začátkem kurzu obdrží uchazeč emailem od instruktora posudek. Cena za test je zahrnuta vceně kurzu.

Vrámci kurzu bude probíhat rozbor video materiálu jednotlivých účastníků, budou analyzovány důležité sekvence ze zaslanýchvideí uchazečů, které DNS instruktor vybere a připraví. Při skupinové diskuzi sinstruktorem bude cílem identifikovat nejzávažnější funkční posturální problémy dítěte a stanovit optimální cvičební postup. 

Vpraktické části DNS instruktor povede skupinové cvičení účastníků kurzu, scílem maximálního vnímání kvality stabilizace pohybu ve statických vývojových pozicích i během přechodů ve smyslu DNS FLOW. 

Během „živých“ cvičebních jednotek sdětskými probandy přivedenými na kurz, tak i na videoukázkách, musí frekventant demonstrovat schopnost správně analyzovat dětského klienta a vybrat adekvátní cvičební prvky k nalezenému problému.


Účastníci kurzu obdrží před kurzem elektronické podklady (prezentace podle kterých budou instruktoři vyučovat). 

Na kurzu obdrží jeden výtisk DNS cvičebníčku ve verzi pracovního sešitu. Spolu sinstruktorem projdou varianty využití vrámci strukturovaných jednotek. 

Na konci kurzu obdrží frekventanti certifikát o účasti a účastníci, kteří adekvátně vypracují video test a během kurzu prokáží kompetenci v programu DNS FIT KID obdrží licenci kvedení cvičebních jednotek pod názvem DNS FIT KID.


Studenti jsou vprůběhu celého kurzu sledováni a hodnoceni za vedení živých lekcí, jejich rozbor stejně jako prokázání schopnosti efektivně korigovat odhalené odchylky od ideálního modelu – důležité je především praktické uchopení nabytých vědomostí a jejich převedení do praxe.

Rámcový program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne: 

 • Zpětné vazby účastníků (zkušenosti sprogramem DNS FIT KID – jak pozitivní, tak negativní srozborem možných příčin neúspěchu)
 • Vertikalizační sekvence FLOW 
 • Rozbor video materiálu jednotlivých účastníků


Odpoledne:

 • DNS FIT KID strukturovaná cvičební jednotka a cvičební řady: teorie
 • DNS FIT KID strukturovaná cvičební jednotka: praxe
 • Dlaň – opěrný bod, úchopový orgán, možnosti jejího ovlivnění2. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne: 

 • Rozbor závěrečných prací účastníků: stanovení základního problému a možnosti jeho ovlivnění 
 • Strukturovaná cvičební jednotka DNS FIT KID vedená instruktorem kurzu na dětských probandech, rozbor lekce, ukázka práce s cvičebníčkem, diskuze


Odpoledne: 

 • DNS cvičebníček a cvičebníček ve verzi pracovního sešitu - jak s nimi pracovat
 • Chodidlo - opěrný bod, úchopový orgán, možnosti ovlivnění funkce chodidla
 • Stabilita a mobilita, jejich vzájemný vztah a možnosti ovlivnění
 • Shrnutí obsahu kurzu, diskuze + certifikáty o účasti + předání licenceKurz je z velké části praktický, s sebou nutné obutí a oděv vhodný pro toto zaměření.  Po emailové dohodě sinstruktory mohou zájemci přivést vlastní děti mladšího školního věku kúčasti na „živé cvičební jednotce“.

Plakát DNS - Cvičení pro děti

Plakát zobrazuje modifikace cvičení pro děti v polohách zvířátek. Je doplněním FIT KID Cvičebníčku a rychlým návodem, jak hravou formou s dětmi trénovat správnou trupovou stabilizaci, funkční kloubní centraci a pohybové dynamické vzory. Koupit možno zde

Stornovací podmínky při odhlášení z kurzu:

 • Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.
 • Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.
 • Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.
 • Pokud žádá účastník přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem, účtujeme 50% kurzovného
 • Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.
 • Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -