English version

Pravidla ochrany osobních údajů a zasílání obchodních sdlení pro nákup
v internetovém obchod
www.rehabps.com platná od 1. 4. 2018 

Kupujícím je spotebitel nebo podnikatel. 

Kontaktní údaje - prodej zboží nebo služeb realizují následující provozovatelé: 

Kurzy mimo EU: Viktor Kobes, K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic
I: 40663213 Email: psrehab@me.com, Registrace Žl j. ŽO/899/02/F/Wi a j. ŽO/529/99/F/Sz, tel.: +420 731 512 534, NENÍ PLÁTCE DPH

Kurzy v EU a digitální služby: Alena Kobesová, K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic, I: 70552819, DI: CZ6960100334 Email: alenamudr@rehabps.com, Registrace Žl j. ŽO/ ‘1088/04/F/e a j. ŽO/1089/04/F/e, tel.: +420 731 512 534, JE PLÁTCE DPH

Pražské kurzy pro cizince a 3. zem : Rehabilitation Prague School s.r.o., K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic, I: 02452634, Email: course@rehabps.cz, C 219501 vedena u Mstského soudu v Praze, tel.: +420 731 512 534, SPOLENOST NENÍ PLÁTCEM DPH!

Prodej zboží : RehabPS, s.r.o., K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic, I: 02435624, Email: info@rehabps.com
C 219502 vedena u Mstského soudu v Praze, tel.: +420 731 512 534, SPOLENOST NENÍ PLÁTCEM DPH! 

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údajů, ve znní pozdjších pedpisů. 

Kupující souhlasí se zpracováním tchto svých osobních údajů: jméno a píjmení, adresa bydlišt, identifikaíslo, daové identifikaíslo, adresa elektronické pošty, telefonní íslo a jiné informace uvedené pi registraci (dále spolen vše jen jako „osobní údaje“). 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro úely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro úely zasílání informací a obchodních sdlení prodávajícímu. 

Kupující bere na vdomí, že je povinen své osobní údaje (pi registraci, ve svém uživatelském útu, pi objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádt správn a pravdiv a že je povinen bez zbyteného odkladu informovat prodávajícího o zmn ve svých osobních údajích. 

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit tetí osobu, jakožto zpracovatele. Krom osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez pedchozího souhlasu kupujícího pedávány tetím osobám. 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neuritou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podob automatizovaným způsobem nebo v tištné podob neautomatizovaným způsobem. 

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pesné a že byl pouen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl pouen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením dorueným na adresu prodávajícího. 

V pípad, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepesné s ohledem na úel jejich zpracování, může: 

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvtlení 

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnní nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle pedchozí vty shledána oprávnnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodlen závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se pímo na Úad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není doteno oprávnní kupujícího obrátit se se svým podntem na Úad pro ochranu osobních údajů pímo. 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci pedat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle pedchozí vty požadovat piměřenou úhradu nepevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdlení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -

Kontakt: