English version

Obchodní podmínky platné od 1. 4. 2018 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchod www.rehabps.com. Podmínky blíže upesují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu útenku.
Zárove je povinen zaevidovat pijatou tržbu u správce dan online; v pípad technického výpadku pak nejpozdji do 48 hodin. 

Vymezení pojmů

Kupujícím je spotebitel nebo podnikatel.
Kupujícím spotebitelem, nebo jen spotebitelem je lovk, který na rozdíl od prodávajícího pi uzavírání 

a plnní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské innosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Kupující, který není spotebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou inností i pi samostatném výkonu svého povolání, popípad osoba, která jedná jménem nebo na úet podnikatele. 

Nabídka je právní jednání směřující k uzavení smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavena jeho jednoduchým a nepodmínným pijetím, a pokud z nho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka pijata. 

Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za urenou cenu uinný pi podnikatelské innosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. 

1. Kontaktní údaje - prodej zboží nebo služeb realizují následující provozovatelé: 

Kurzy mimo EU: Viktor Kobes, K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic 

I: 40663213 Email: psrehab@me.com, Registrace Žl j. ŽO/899/02/F/Wi a j. ŽO/529/99/F/Sz, tel.: +420 731 512 534, NENÍ PLÁTCE DPH 

Kurzy v EU a Digitální služby: Alena Kobesová, K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic, I: 70552819, DI: CZ6960100334 

Email: alenamudr@rehabps.com, Registrace Žl j. ŽO/ ‘1088/04/F/e a j. ŽO/1089/04/F/e, tel.: +420 731 512 534, JE PLÁTCE DPH 

Pražské kurzy pro cizince a 3. zem : Rehabilitation Prague School s.r.o., K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic, I: 02452634, Email: course@rehabps.cz, C 219501 vedena u Mstského soudu v Praze, tel.: +420 731 512 534,

SPOLENOST NENÍ PLÁTCEM DPH! 

Prodej zboží : RehabPS, s.r.o., K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic, I: 02435624, Email: info@rehabps.com C 219502 vedena u Mstského soudu v Praze, tel.: +420 731 512 534, SPOLENOST NENÍ PLÁTCEM DPH! 

2. Informace 

Informace o zboží a cen uvádné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány vetn všech daní (nap. DPH), poplatků a nákladů na doruení zboží. 

Informace o pijímaných způsobech platby jsou uvedeny u každého zboží i služby. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. 

Pijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není pijetím nabídky. 

Kupující se pi výbru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, pípadn zboží s jinými vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zárove nemůže dodat jiné zboží, než si kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak. 

Pevzetí nevyžádaného plnní ze strany kupujícího neznamená pijetí nabídky.
Kupní smlouva je uzavírána v eském jazyce.
Vzniklá kupní smlouva, resp. daový doklad, bude uložena v elektronickém archivu.
Zákazníkům bude daový doklad zaslán výhradn v elektronické podob e-mailem, k emuž kupující dává tímto souhlas. 

Uzavení kupní smlouvy vzniká úhradou za zboží.
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. 

3. Doruování zboží 

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozdji do 15 dnů od potvrzení objednávky, pokud je adresa dodání v eské republice. Prodávající zboží odešle nejpozdji do tí pracovních dnů. Kupující je povinen zboží pevzít a zaplatit. Kupujícímu se doporuuje, aby si zboží pi pevzetí co nejdíve pekontroloval. 

V pípad poškození zásilky doporuuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škod

Náklady na uskladnní a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku souinnosti na stran kupujícího v nezbytn nutné výši je prodejce oprávnn vůi kupujícímu požadovat dodatené náklady na další dodání. 

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

U smluv uzavených distanním způsobem (na dálku) může kupující spotebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od pevzetí zboží nebo poslední ásti dodávky, a to bez ohledu na způsob pevzetí zboží i provedení platby. Uvedená lhůta je urena k tomu, aby se kupující spotebitel v piměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkností zboží. 

Kupující spotebitel je oprávnn od smlouvy odstoupit i kdykoliv ped dodáním zboží. 

Odstoupení od smlouvy kupující spotebitel prodávajícímu zašle nebo pedá ve 14 denní lhůt. Kupující spotebitel nemusí uvádt důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnní komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu i íslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. 

Prodávající je povinen kupujícímu spotebiteli vrátit ástku pln odpovídající cen zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotebitele pijal. 

Jestliže kupující spotebitel zvolil pi vracení zboží jiný, než nejlevnjší způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnjšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozdji do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo pedat zakoupené zboží. Zboží by mlo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotebení i poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotebitel. 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávnn vůi kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odeíst jej od vrácené ástky. 

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosii, i u smluv o poskytování služeb, v obou pípadech za podmínky, že ke splnní došlo s pedchozím výslovným souhlasem kupujícího ped uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u dodávky zvukových i obrazových nahrávek nebo poítaových programů, porušil-li kupující jejich původní obal. 


5. Stornovací podmínky pi odhlášení z kurzu: 

Pokud dojde k odhlášení nejméně 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 90 % z ceny.

Pokud dojde k odhlášení v období 30 - 90 dní před zahájením kurzu - vracíme 50 % z ceny.

Pokud dojde k odhlášení v období 0 - 30 dní před zahájením kurzu - uhrazená částka propadá.

Pokud žádá účastník o přesun do pozdějšího kurzu stejného typu méně než 30 dní před kurzem,

účtujeme 50 % kurzovného. (Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)

Bezplatně je možné místo sebe poslat jiného účastníka.

Bezplatně je možné vyměnit si termín s jiným účastníkem pouze při oboustranném zájmu. 

(Při neúčasti na tomto kurzu již uhrazená částka propadá.)


6. Práva a povinností z vadného plnní 

Jakost pi pevzetí 

Pokud má pevzaté zboží v dob, kdy kupující vc pevzal, nedostatky (nap. nemá sjednané nebo oprávnn oekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému úelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i pedsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. 

Kupující spotebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozdji do dvou let od pevzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranní vady nebo na piměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúmrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbyteného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové vci bez vad nebo nové souásti bez vad, týká-li se vada pouze této souásti. 

Není-li oprava nebo výmna zboží možná, na základ odstoupení od smlouvy může kupující spotebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. 

Projeví-li se vada v průbhu šesti msíců od pevzetí zboží kupujícím spotebitelem, má se za to, že vc byla vadná již pi pevzetí. 

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotebitele vyhovt, pokud prokáže, že kupující spotebitel ped pevzetím o vad zboží vdl nebo ji sám způsobil. 

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míe dosavadního používání nebo opotebení. U vcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výmnu má kupující spotebitel v tchto pípadech právo na piměřenou slevu. 

Zákonná práva z vad 

Kupující spotebitel je oprávnn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotebního zboží v dob dvaceti ty msíců od pevzetí 

Kupující podnikatel je oprávnn uplatnit právo z vady, kterou mla vc pi pechodu nebezpeí škody na kupujícího, by se projeví až pozdji. Právo kupujícího podnikatele založí i vada pozdji vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbyteného odkladu poté, co jí mohl pi vasné prohlídce a dostatené péi zjistit. 

V této lhůt je kupující spotebitel oprávnn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou i neodstranitelnou): 

odstranní vady dodáním nové vci bez vady nebo dodáním chybjící vci;
bezplatné odstranní vady opravou;
piměřenou slevu z kupní ceny,

vrácení kupní ceny na základ odstoupení od smlouvy
Podstatné je takové porušení smlouvy, o nmž strana porušující smlouvu již pi uzavení smlouvy vdla nebo musela vdt, že by druhá strana smlouvu neuzavela, pokud by toto porušení pedvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou i neodstranitelnou), má kupující spotebitel nárok na odstranní vady anebo piměřenou slevu z kupní ceny.
Vyskytla-li se odstranitelná vada po oprav opakovan (tetí reklamace pro stejnou závadu nebo tvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží vtší poet vad (nejmén ti vady souasn), může kupující spotebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výmnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku bžného opotebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

7. Vyízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbyteného odkladu od zjištní nedostatku. Uiní-li tak písemn nebo elektronicky, ml by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyízení reklamace.
Pi oznámení vady, nebo bez zbyteného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdlit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyízení reklamace) si zvolil.
Zmna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy vas, má práva jako pi nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyízení reklamace bží od pedání/doruení zboží prodávajícímu nebo do místa ureného k oprav. Zboží by mlo být pi peprav zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mlo by být isté a kompletní.
Prodávající je povinen bezodkladn, nejpozdji do tí pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, pípadn o tom, že je k rozhodnutí potebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůt sdlí.
Reklamaci kupujícího spotebitele, vetn odstranní vady, prodávající vyídí bez zbyteného odkladu, nejpozdji do 30 dnů od jejího uplatnní, pokud se s kupujícím spotebitelem písemn nedohodnou na delší lhůt. Po uplynutí této lhůty má kupující spotebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Odmítne-li prodávající odstranit vadu vci, může kupující spotebitel požadovat piměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruní doba se prodlužuje o dobu od uplatnní reklamace do jejího vyízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si vc vyzvednout. Prodávající se zavazuje o vyízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostednictvím SMS. U oprávnné reklamace náleží kupujícímu spotebiteli náhrada úeln vynaložených nákladů. 

8. Ochrana osobních údajů 

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem . 101/2000 Sb., o ochran osobních údajů, ve znní pozdjších pedpisů. 

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním tchto svých osobních údajů: jméno a píjmení, adresa bydlišt, identifikaíslo, daové identifikaíslo, adresa elektronické pošty, telefonní íslo a jiné informace uvedené pi registraci (dále spolen vše jen jako „osobní údaje“). 

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro úely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro úely zasílání informací a obchodních sdlení prodávajícímu. 

8.4. Kupující bere na vdomí, že je povinen své osobní údaje (pi registraci, ve svém uživatelském útu, pi objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádt správn a pravdiv a že je povinen bez zbyteného odkladu informovat prodávajícího o zmn ve svých osobních údajích. 

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit tetí osobu, jakožto zpracovatele. Krom osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez pedchozího souhlasu kupujícího pedávány tetím osobám. 

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neuritou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podob automatizovaným způsobem nebo v tištné podob neautomatizovaným způsobem. 

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pesné a že byl pouen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl pouen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením dorueným na adresu prodávajícího. 

8.8. V pípad, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (l. 7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepesné s ohledem na úel jejich zpracování, může: 

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvtlení 

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnní nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle pedchozí vty shledána oprávnnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodlen závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se pímo na Úad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není doteno oprávnní kupujícího obrátit se se svým podntem na Úad pro ochranu osobních údajů pímo. 

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci pedat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle pedchozí vty požadovat piměřenou úhradu nepevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

8.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 

9. ešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím eší obecné soudy. 

Prodávající se zavazuje usilovat pednostn o mimosoudní ešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. 

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu nebží ani nezanou bžet promlecí a prekluzivní lhůty podle obanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovn neodmítne v jednání pokraovat. 

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona . 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, v platném znní, vykonává eská obchodní inspekce (www.coi.cz). 

10. Ostatní 

Záloha na zboží 

V pípad, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na sklad, nebo množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodlen

Dárky 

Dojde-li k využití práva spotebitele odstoupit od kupní smlouuvy, je kupující povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky vetn všeho, o se obohatil. Pokud nedojde k navrácení ze strany kupujícího, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení. Není-li vydání pedmtu bezdůvodného obohacení dobe možné, má prodávající právo na penžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. 

Informace a poradenství 

Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdlovány podle nejlepšího vdomí prodávajícího. Pedstavují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám, od výrobce i svého dodavatele. 

Stížnosti 

Stížnosti a pipomínky kupujícího, které se týkají smluvního vztahu uzaveného mezi prodávajícím a kupujícím, vyizuje prodávající v souladu s platnými pedpisy, kdy stížnosti a pipomínky může zákazník uplatnit na mailové adrese poskytovatele. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyízena jako reklamace v souladu s platnými právními pedpisy. 

Písemná komunikace 

V pípad doruování písemností mezi úastníky se za doruovací adresu považují sídlo prodávajícího a adresy kupujícího uvedené v objednávce. 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se ídí obanským zákoníkem (. 89/2012 Sb.), zákonem o ochran spotebitele (. 634/1992 Sb.) a dalšími právními pedpisy, ve znní pozdjších právních pedpisů. 

Smlouva a otázky související se ídí eským právem.
Zmny obchodních podmínek v jiné než oboustrann odsouhlasené písemné form jsou vyloueny. Tyto obchodní podmínky jsou úinné od 1. 4. 2018. 

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -

Kontakt: