English version

Základní kurz "A"

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře

Cena kurzu 340 EUR / 8 500 Kč

( cena je včetně příslušné DPH )

Platba online platení kartou nebo vygenerováním faktury
na webové stránce Pražské školy u příslušného kurzu. 

Měna se přepne automaticky dle země uchazeče.

Počet kreditů SKF: 15

Počet kreditů Unify ČR: 12

Počet účastníků: Max. 35

Větší část kurzu je praktická: s sebou nutný úbor vhodný pro praktické cvičení

Informace pro účastníky z ČR: 

Fyzioterapeuti, kteří absolvovali kurzy DNS v zahraničí a získali diplom certifikovaného DNS terapeuta mohou žádat UNIFY o udělení zvláštní odborné způsobilosti

Popis kurzu: 

Při popisu etiologie vertebrogenních bolestí bychom neměli vycházet pouze z anatomických a biomechanických parametrů, které hodnotí především vliv zevních sil (zátěže) na páteř a klouby, ale je třeba analyzovat vliv vnitřních sil, kterými působí svaly na všechny klouby v těle. Stabilizační svalová funkce zásadním způsobem ovlivňuje posturu i kvalitu všech účelových pohybů. Přihodnocení vlivu svalů na zatížení kloubů, kostí, měkkých tkání, a stejně tak při nácviku svalové síly, nelze vycházet pouze ze znalosti svalového začátku a úponu, ale i zjeho začlenění do biomechanických řetězců, které jsou pod vlivem řídících procesů CNS (centrálních programů). Jakýkoliv cílený pohyb ovlivňuje globální posturu a postura zase naopak  ovlivňuje kvalitu všech fázických pohybů.  Stabilizační funkce je automatická a u většiny lidí  omezeně ovládaná volním způsobem, a to zejména v oblasti  hlubokých svalů, které jsou pro posturální (stabilizační, zpevňovací) funkci obzvlášť důležité. Stabilizace krční a horní hrudní páteře závisí na koordinaci mezi hlubokými krčními flexory a extenzory. Dolní hrudní a bederní páteř jsou stabilizovány prostřednictvím nitrobřišního tlaku, který za fyziologické situace reguluje koordinovaná aktivita bránice, pánevního dna a všech částí břišní stěny. Tato svalová koordinace je fyziologicky vyvažována především  hlubokými spinálními extenzory. Popsaná stabilizační svalová souhra je u vertebrogenních pacientů velmi často porušená. Při vyšetření pak zjišťujeme nedostatečnou posturální funkci bránice, pánevního dna nebo některých částí břišní stěny, abnormální časové zapojení svalů do stabilizační funkce (timing), nevhodné nastavení hrudníku a pánve a hyperaktivitu některých povrchových svalů ve snaze substituovat porušenou funkci (hlubokých) stabilizátorů. 

DNS přístup podle Koláře popisuje fyziologické zapojení svalů do dynamické posturální stabilizace a nabízí sadu testů k hodnocení kvality posturální stabilizace a zjištění "klíčového článku" při jejím oslabení. Je to neurofyziologický koncept založený na principech vývojové kineziologie, který definuje posturu, dechový stereotyp a funkční kloubní centraci (neutrální postavení v kloubu) prostřednictvím fyziologických vývojových vzorů. Stabilizace a pohybové stereotypy pacienta jsou porovnávány s fyziologickými vývojovými vzory a z  této komparace je pak odvozován klíčový článek patologického vzoru. DNS terapeutické postupy jsou založeny na principech ontogenetických posturálních vzorů. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby. DNS terapie i autoterapie jsou edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory aktivovat v průběhu dynamických posturálních stereotypů.  Součástí DNS konceptu je i vyšetření a trénink "kortikálních funkcí" -, tj. schopnosti izolovaného pohybu v segmentu, relaxace a vnímání vlastního těla, což je v rehabilitaci důležitý, ale často opomíjený aspekt. 

Pro další informace navštivte www.rehabps.com 

Kurz je vhodný pro:

Fyzioterapeuty, rehabilitační lékaře a všechny odborníky, kteří se zabývají myoskeletání a sportovní medicínou a mají základní zdravotnické vzdělání.

Cíle kurzu:

  • Základní principy vývojové kineziologie, ontogeneze v 1. roce života
  • Vztah mezi časnou ontogenezí (vývojem v průběhu 1. roku) a patologií pohybového systému v dospělosti
  • Základní DNS terminologie: funkční kloubní centrace, nádechové a neutrální postavení hrudníku, sagitální stabilizace, punctum fixum, integrovaný stabilizační systém páteře a další
  • Hodnocení sagitální stabilizace a stereotypu dýchání prostřednictvím DNS testů
  • Základní DNS terapeutické přístupy při nácviku posturální stabilizace. DNS aktivní cvičení založené na principech vývojových posturálních vzorů
  • Integrace DNS s jinými rehabilitačními přístupy (myoskeletálními mobilizačními a relaxačními technikami, reflexní lokomocí)
  • Edukace pacienta, aktivní nácvik posturální stabilizace, autoterapie
  • Příprava na DNS kurz "B"

Program kurzu:

1. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Registrace 8.15 - 9.00 hod

Dopoledne: 

Neurofyziologické principy řízení hybnosti, vývoj posturálně lokomočních funkcí vývojový posturálně lokomoční vzor
a jeho biomechanické principy příčiny ovlivňující změny vposturálně - lokomočním vzoru, kineziologický obsah ipsilaterálního vzoru, kontralaterálního vzoru.

Odpoledne:

Stabilizace trupu

Ontogeneze, kineziologický obsah ipsilaterálního vzoru, kontralaterálního vzoru

DNS testy, videoprezentace


2. den: výuka od 9.00 do 18.00 hod

Dopoledne: 

DNS testy

Základní principy vyšetření posturálně –lokomočního a respiračního vzoru 

Odpoledne:

Asistovaná terapie v nižších pozicích – tříměsíční model vleže na zádech, na břiše, pozice na čtyřech


3. den: výuka od 8.00 do 14.00 hod

Dopoledne: 

Asistovaná terapie v nižších pozicích – cvičení vpoloze na zádech 3.-6. měsíc, 3. měsíc na břiše, pozice na čtyřech, medvěd, squat, sed

Základní edukace pacienta v autoterapii

DNS Certifikáty

DNS Certifikát o účasti na kurzu "A": Obdrží posluchač po absolvování kurzu

DNS Certifikát  dosažení úrovně "A": Elektronickou verzi certifikátu obdrží posluchač ihned po úspěšném složení testu "A”


Test "A"

Je dobrovolný

Posluchači, kteří chtějí v budoucnu obdržet Diplom Certifikovaného DNS Terapeuta se mohou přihlásit ke složení testu A elektronicky.

Cena testu A: 60,- EUR/ 1500 Kč ( cena je včetně příslušné DPH )

Test lze zakoupit po absolvování kurzu na příslušné webové stránce Pražské školy (tj. na stránce, na které jste se registrovali do kurzu).

Test se skládá z 40 otázek typu “Multiple Choice“ a hodnocení 10 obrazových otázek. 

Test vyplní posluchač online.

Pro úspěšné složení testu je nutné správně zodpovědět minimálně 80% otázek. 

Po úspěšném složení testu je ihned účastníkovi zaslán DNS Certifikát  dosažení úrovně "A".

Struktura DNS kurzů, části A-D

Kurzy DNS jsou vyučovány v částech A-D, každá části A-C jsou 3 denní, závěrečná čtyřdenní část D se koná na klinice rehabilitace FN Motol vPraze. Do kurzu D se může přihlásit posluchač po absolvování všech A-C kurzů a úspěšném složení všech tří  testů. 

Do D kurzu se lze přihlásit nejdříve 2 roky po absolvováni prvního DNS kurzu "A" a nejpozději 5 let od absolvování  prvního DNS kurzu "A". Posluchač musí aplikovat DNS vyšetřovací a terapeutické techniky v praxi.

DNS  testy: A-D 

Po každé části je možné dobrovolně složit test. 

Ceny testů:

Test A,B,C, za každý test: 60 EUR/ 1500 Kč ( cena je včetně příslušné DPH )

Test D: Cena za test D je zahrnuta vceně kurzu  D

Charakter testů:

Test A: 40 otázek typu multiple choice, hodnocení 10 obrázků

Test B: Hodnoceni 10 videí  a  10 foto dětí - hodnocení vývojového věku a kvality motorických vzorů

Test C: Hodnoceni 10 videí  a  10 foto dospělých pacientů - hodnocení kvality stabilizace, kvality motorických vzorů, návrhy terapie

Test D: praktická zkouška 

Autor DNS konceptu: Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D

Prof. Kolář je přednostou kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol v Praze. Koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace založené na vývojové kineziologii intenzivně rozvíjí od r. 1995 a opakovaně ho vyučuje v mnoha zemích Evropy, severní Ameriky, v Austrálii, na Novém Zélandu i v Asii.  Je garantem bakalářského i magisterského studia fyzioterapie na UK 2. LF a proděkanem UK 2. LF pro  rozvoj a investice. Vývojovou kineziologii a patokineziologii soustavně vyučuje na všech třech lékařských fakultách UK v Praze, na FTVS UK v Praze a na FTK v Olomouci. Je členem interdisciplinárního týmu FN Motol pro komplexní řešení problematiky dětské mozkové obrny. Prof. Kolář je členem poradního sboru ředitele FN Motol, je stálým  členem  lékařského konzilia prezidenta republiky, od r. 1996 je pravidelným členem zdravotního týmu ČR na zimních i letních Olympijských hrách, je členem zdravotního týmu hokejového svazu ČR i českého Davis Cupového týmu. V oblasti výzkumu se v současné době věnuje zejména tématice posturální funkce bránice. Je spoluřešitelem několika grantových projektů a vedoucím řady doktorských prací. Na téma posturální stabilizace zpracoval a obhájil doktorskou práci a v r. 2008 obdržel titul Ph.D. a vroce 2012 titul profesor. Od r. 2009 do roku 2012 zastával pozici Adjunct Senior Lecturer in the Faculty of Health Sciences, Murdoch University, Australia.  V roce 2007 byla Prof. Kolářovi udělena z rukou prezidenta republiky ČR medaile za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy.

Kontakt:

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -