English version

Profesor PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D

Autor konceptu „Dynamická Neuromuskulární Stabilizace“ (DNS)

Profesor PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. se narodil v Praze v roce 1963. Od dětství se aktivně věnoval sportovní gymnastice, v roce 1987 úspěšně absolvoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK. Od začátku své profesní kariéry  fyzioterapeuta se zaměřoval na problematiku funkční diagnostiky a terapie pohybové soustavy z pohledu vývojové kineziologie. Velmi úzce spolupracoval zejména s profesorem Václavem Vojtou, jehož způsob vyšetření dětí prostřednictvím hodnocení kvality spontánní motoriky, posturálních reakcí a primitivních reflexů i terapeutický princip reflexní lokomoce profesora Koláře zásadně ovlivnil. Z hlediska aplikace mobilizačních technik a komplexního pohledu na patologii pohybové soustavy profesora Koláře významně inspirovala svými originálními technikami též paní Ludmila Mojžíšová. Osobní rozsáhlá zkušenost se sportem, sportovní nadání i mimořádná schopnost pohyb si dokonale představit, na vlastním těle uvědomit a interpretovat ho ve vztahu ke sportovnímu výkonu i k bolestivým syndromům pohybové soustavy nasměrovaly profesionální kariéru Pavla Koláře. Velmi úzce spolupracoval vždy se sportovci  nejrůznějšího sportovního zaměření, současně se ale též od počátku své kariéry věnuje problematice dětí s dětskou mozkovou obrnou a dalšími neuro-vývojovými poruchami. Je členem mezioborové pracovní skupiny NORA která se zabývá komplexní diagnostikou a terapií jedinců trpících dětskou mozkovou obrnou. Tyto dvě, na první pohled vzdálené, ale ve skutečnosti velmi blízké a vzájemně se prolínající témata, zůstávají těžištěm práce profesora Koláře dodnes. 


V roce 1997 Pavel Kolář úspěšně obhájil habilitační práci na téma „Senzomotorická diagnostika u bolestí zad a kořenových syndromů L5 a S1“ a závěrečnou přednáškou na téma „Vývojová kineziologie ve funkční diagnostice hybných poruch“ získal titul docent na FTVS UK. V roce 2007 zakončil postgraduální studium na 2. LF UK v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka a získal titul Ph.D.  na základě úspěšně obhájené práce na téma „Analýza zobrazení pohybu bránice magnetickou rezonancí v kombinaci se spirometrickým vyšetřením“. V roce 2012 Pavel Kolář úspěšně absolvoval jmenovací řízení na FTVS UK a získal titul profesor. Od roku 2008 do roku 2011 byl jmenován Adjunct Senior Lecturer“ na Faculty of Health Sciences, Murdoch University, Western Australia. 


Od roku 1999 profesor Kolář působí ve funkci přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK, která zahrnuje ambulantní a lůžkovou část pro děti a dospělé, Spinální jednotku, Centrum pro léčbu a výzkum bolesti a Oddělení tělovýchovného lékařství. Od roku 2008 též zastává post proděkana 2. LF UK, je garantem studia fyzioterapie na 2. LF UK, členem vědecké rady FTVS UK i členem Poradního sboru ředitele Fakultní Nemocnice v Motole. Od dob Václava Havla v prezidentské funkci dodnes je stálým členem lékařského konsilia prezidenta České Republiky. V roce 2012 profesor Kolář založil Centrum pohybové Medicíny Pavla Koláře, kde poskytuje rozsáhlou rehabilitační péči běžným pacientům stejně jako reprezentantům nejen českého sportu. Klienty centra se již stali i takové celebrity jako Novak Djokovič či významný hráč amerického fotbalu Steven Jackson


Profesor Kolář je autorem a spoluautorem stovek vědeckých článků i vědecko-popularizačních textů včetně kapitol ve významných mezinárodních monografiích. Je hlavní autorem rozsáhlé monografie „Rehabilitace v klinické praxi“, která byla publikována v anglickém i českém jazyce.  Originální know-how profesora Koláře bylo podkladem pro vytvoření odborných plakátů a brožurek na téma Dynamická Neuromuskulární Stabilizace. Aktivně se zúčastnil stovek vědeckých konferencí v ČR i v zahraničí  jako hlavní speaker i předseda odborných sekcí. Jako celosvětově uznávaný odborník v oboru rehabilitace je pravidelně žádán o vypracování recenzních posudků na grantové projekty, posudky ke kvalifikačním postupům (habilitační, jmenovací rigorózní řízení), žádán je jeho názor k systémovým změnám pro MŠMT ČR. 


Pravidelná a dobře známá je intenzivní práce profesora Koláře se sportovci. Spolupracoval např. s  desetibojaři Tomášem Dvořákem a Romanem Šebrlem, s oštěpaři Janem Železným, a Ludmilou Špotákovou, staral se o sprinterku Ludmilu Formanovou,  lyžařku Šárku Strachovou, běžkyni na lyžích Kateřinu Neumannovou, o řadu českých hokejistů v čele s Jaromírem Jágrem i o naše vrcholové tenisty. Je předsedou lékařské komise olympijského výboru a člen realizačních týmů české reprezentace pro hokej, fotbal, atletiku, i tenis. Snaží se ale pomáhat i sportovcům se zdravotním hendikepem, od roku 2013 je předsedou  správní rady Centra Paraple  kde pracuje ve prospěch lidí ochrnutých po poranění míchy. Profesor Kolář je  také zřizovatelem Nadace Pohyb bez pomoci. 


Za svoji obětavou, originální a hlavně kvalitní diagnostickou, terapeutickou i pedagogickou práci byl profesor Kolář mnohokrát oceněn. Již v  průběhu studia FTVS UK se stal dvakrát vítězem celostátní studentské vědecké a odborné soutěže s kineziologickými tématy.  V roce 2003 mu byla udělena bronzová medaile 2. LF UK u příležitosti 50. výročí založení fakulty. Taktéž v roce 2003 byla prof. Kolářovi udělena osobní medaile prezidenta republiky Václava Havla za zásluhy o stát za pedagogickou a vědeckou činnost, v roce 2007 získal Medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy a vědy z rukou prezidenta republiky. V roce 2009 byl vyhlášen Učitelem roku UK 2. LF.


Profesor Kolář vyučoval osobně desítky kurzů na téma Funkční diagnostiky a terapie pohybového systému, vývojové kineziologie a praktické aplikace konceptu DNS v USA, Kanadě, v mnoha Evropských zemích, v Asii i Austrálii. Koncept DNS se stal světově uznávaným rehabilitačním postupem, vyškolena byla řada instruktorů v ČR i ve světe. Nyní jsou kurzy DNS vyučovány ve stovkách kurzů ročně ve více než padesáti státech světa. Standardně jsou zavedeny tři výukové linie v podobě kurzů A-D pro zdravotníky, pediatrické kurzy 1-3 pro zdravotníky pracující s dětmi  a  sportovní kurzy I-III pro profesionály z oblasti sportu. Navíc je k dispozici řada praktických kurzů se zaměřením na problematiku neurologických či ortopedických diagnóz, určitých typů sportů či na zdokonalení praktických dovedností účastníků kurzů. 

Článek v časopisu Coach (příloha deníku Sport) podrobně referuje o DNS a o úspěšném kongresu Medicína pohybového systému ve sportu. 

Rozhovor s profesorem Kolářem v časopisu Téma, červen 2016

Konferenční přednáška a jednodenní kurz: Definování ideálních pohybových vzorců

Rozhovor s profesorem Kolářem v časopisu Téma, září 2017

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 -