On-line video knihovna

Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) podle prof. Koláře je funkční diagnosticko-léčebný přístup založený na principech vývojové kineziologie, což znamená, že správné držení těla a správný průběh pohybu odvozuje od držení těla a pohybů zdravých dětí. Zdravé děti v prvních letech života získávají automaticky schopnost držení těla a pohybu v prostoru, aniž bychom je to museli učit. Všechny děti se motoricky vyvíjejí stejným způsobem, neboť pohybový vývoj je geneticky zakódován a je závislý na funkci zdravého nervového systému. Protože vzory, které pozorujeme na všech zdravých dětech, jsou geneticky předurčené, DNS koncept předpokládá, že se jedná o pohyby optimální, tj. že zdravé děti demonstrují správné držení těla a správný způsob pohybového chování. U dospělých lidí je kvalita držení těla a pohybu často porušena v důsledku abnormálního zatěžování pohybového systému nevhodným pohybem, sportem či statickou polohou těla v práci, v důsledku poruch ortopedických, neurologických a jiných.


Koncept DNS porovnává držení těla pacienta a jeho pohybové stereotypy s vývojovými vzory zdravých dětí a z této komparace pak odvozuje odchylky, které je nutné terapeuticky ovlivnit. DNS terapeutické postupy jsou založeny na principech cvičení ve vývojových polohách. Jakákoliv vývojová pozice může být použita jako pozice cvičební. Důraz je kladen na přesnou polohu v každém kloubu a na koordinaci svalů stabilizačního systému trupu, do kterého řadíme břišní svaly, bránici, pánevní dno a svaly zádové. Důležitou složkou DNS terapie je též nácvik správného dýchání během cvičení. Zásadní je, aby si pacient správný průběh pohybu v koordinaci se správným dechovým stereotypem uvědomil a zafixoval. Cílem terapie je optimalizovat (vyvážit) distribuci vnitřních sil, kterými svaly působí na páteř a klouby.  DNS terapie je hlavně edukačním procesem, který pacienta učí, jak ideálně stabilizátory páteře a kloubů aktivovat ve statických polohách i v průběhu pohybu. V rámci terapie pacienti cvičí z počátku pod vedením fyzioterapeuta, který držení těla a pohyb koriguje. Postupně se pacient učí, jak sám rozpoznat a napravit chyby ve cvičení, v důsledku opakovaného pravidelného cvičení si optimální pohyby osvojuje a v přesně definovaných pozicích nacvičuje doma sám, a v ideálním případě pak správné držení těla a koordinované pohyby využívá v rámci běžných denních činností i v pracovních a sportovních aktivitách.

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace - Cvičení ve vývojových pozicích

- Nyní obsahuje 16 videí (Cvičení ve výjovových pozicích)

- Nyní k dispozici videa o celkové délce 70 minut

- Knihovna se bude dále rozšiřovat o další videa

Cvičení ve vývojových pozicích

Předplatné na 1 rok

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1999 - 2019

Cena

2490,-

Přístup do databáze vyžaduje připojení k internetu.

Videa nelze stahovat a přehrávají se pouze on-line.

Soubor videí prezentuje nejčastější vývojové polohy, které v DNS nácviku posturální a lokomoční funkce využíváme. Detailně jsou popsány výchozí pozice, manuální korekce a verbální instrukce, kterými terapeut navede klienta do optimální polohy a pohybu se zajištěním funkční centrace opěrných segmentů. U každé polohy jsou uvedeny četné modifikace včetně cvičení se zátěží, proti odporu, nácviku přechodových fází mezi jednotlivými polohami a nakonec i nácvik celé vertikalizační řady ve smyslu „DNS Movement Flow“.

Předkládaný soubor videí je praktickým pomocníkem pro terapeuty i trenéry  se zájmem o cvičení ve vývojových polohách podle konceptu DNS.

Cena Slovensko 100

Po zaplacení Vám přijde jméno a heslo pro přístup do knihovny

Klikněte si na ukázky videa: