© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2020

Pravidla ochrany osobních údajů a zasílání obchodních sdělení pro nákup
v internetovém obchodě www.rehabps.com platná od 1. 4. 2018

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Kontaktní údaje - prodej zboží nebo služeb realizují následující provozovatelé:

Kurzy mimo EU: Viktor Kobes, K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic

IČ: 40663213 Email: psrehab@me.com, Registrace Žl čj. ŽO/899/02/F/Wi a čj. ŽO/529/99/F/Sz, NENÍ PLÁTCE DPH
Kurzy v EU a digitální služby: Alena Kobesová, K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic, IČ: 70552819, DIČ: CZ6960100334

Email: alenamudr@rehabps.com, Registrace Žl čj. ŽO/ ‘1088/04/F/Če a čj. ŽO/1089/04/F/Če, JE PLÁTCE DPH
Pražské kurzy pro cizince a 3. země : Rehabilitation Prague School s.r.o., K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic, IČ: 02452634, Email: course@rehabps.cz, C 219501 vedena u Městského soudu v Praze,

SPOLEČNOST NENÍ PLÁTCEM DPH!
Prodej zboží : RehabPS, s.r.o., K Vápence 16, 159 00 Praha 5, Czech Republic, IČ: 02435624, Email: info@rehabps.com

C 219502 vedena u Městského soudu v Praze, SPOLEČNOST NENÍ PLÁTCEM DPH!

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a jiné informace uvedené při registraci (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.