Dr. Kobesová absolvovala 1. LF UK v Praze v roce 1994.  Po absolutoriu lékařské fakulty pracovala na neurologické klinice FN Motol do roku 1997 kdy složila atestaci 1. stupně v oboru neurologie. Od roku 1997 do současné doby pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. V roce 2001 úspěšně složila atestaci 2. stupně v oboru Rehabilitace a fyzikální terapie. V roce 2009 ukončila Dr. Kobesová postgraduální stadium na FTVS UK a po úspěšné obhajobě disertační práce na téma “Poruchy stability u pacientů s hereditární motorickou a senzitivní neuropatií”  získala titul Ph.D.  V roce 2014 byla po úspěšné obhajobě habilitační práce na téma ”Posturálně – lokomoční funkce a její význam v komplexní rehabilitaci pacientů s dědičnou polyneuropatií” jmenována docentkou v oboru kinantropologie.


V současné době Doc. Kobesová působí jak školský zástupce přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, v letech 2014-2018 působila jako proděkanka pro nelékařské studijní obory 2.LF UK. Je členkou vědecké rady 2.LF UK v /raze a LF MU v Brně. Na 2. lékařské fakultě doc. Kobesová vyučuje hlavně obecnou neurologii a neurorehabilitaci včetně komplexní rehabilitace myoskeletálních poruch.  Koordinuje výuku předmětu rehabilitace pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství, a výuku studentů bakalářského a magisterského studia fyzioterapie, kde je odborným garantem řady předmětů. Doc. Kobesová je členkou a předsedkyní zkušební komise státních závěrečných zkoušek bakalářského i magisterského studia fyzioterapie na 2. LF UK a členkou SOR (Specializační oborové rady) pro obor Rehabilitace a fyzikální terapie. Od roku 2018 je předsedkyně oborové rady a garantka doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace.  Je členkou redakční rady odborných časopisů Physiotherapy Quarterly, Rehabilitace a fyzikální lékařství, a Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích.  Od roku 2009 do roku 2012 Doc. Kobesová  obdržela afiliaci a post “Adjunct Senior Lecturer“, Faculty of Health Sciences, Murdoch University, Australia. Od roku 2018 zastává pozici Adjunct associate professor na Alma Mater Europaea University, Msribor, Slovinsko.


Od roku 1995 do roku 2010 Dr. Kobesová úzce klinicky i vědecky spolupracovala s profesorem Lewitem. Doc. Kobesová je certifikovaným instruktorem  Mobilizačních a relaxačních technik podle Lewita a spoluautorkou  šestidílného edukačního videa které demonstruje techniky vyšetření a terapie podle Lewita.


Dr. Kobesová je certifikovaným instruktorem Dynamické Nueromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře. Od roku 1999 se významně  podílí na vývoji DNS. Spolu s profesorem Kolářem publikovala na téma DNS řadu vědeckých článků, kapitol v cizojazyčných monografiích a dalších edukačních materiálů včetně DNS plakátů a brožurek pro pacienty.  Dr. Kobesová se též významně podílí na tvorbě odborných webových stránek www.rehabps.com a koordinuje a organizuje kurzy DNS pro zahraniční posluchače ve více než padesáti státech světa. Od r. 1999 pravidelně vyučuje mobilizační a relaxační techniky podle prof. Lewita a vývojový koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře v domácích i zahraničních kurzech. Do současné doby působila jako hlavní instruktor ve více než stovce kurzů DNS různých úrovní v zemích severní i jižní Ameriky, Evropy, Asie i v Austrálii a na Novém Zélandě. Odborná sdělení převážně na téma rehabilitace posturálně lokomoční funkce jako invited speaker přednesla na desítkách mezinárodních kongresů. Od r. 1999 každoročně organizuje kurzy „Pražské školy rehabilitace“ v České republice pro zahraniční posluchače. Organizovala a byla výkonným prezidentem několika odborných kongresů s mezinárodní účastí v ČR i v USA.


V rámci vědeckovýzkumné činnosti se věnuje především tématům funkčního vyšetření a terapie pacientů s poruchami pohybového aparátu. Je též členkou odborného „CMT týmu“ ve fakultní nemocnici Motol, který se zabývá diagnostikou a terapií pacientů trpících chorobou Charcot-Marie-Tooth. Podílí se na zajištění komplexní rehabilitační a protetické péče pacientů s tímto onemocněním.  Zkušenosti a výsledky odborné rehabilitační práce s pacienty s CMT opakovaně aktivně prezentovala na odborných kongresech v ČR i v zahraničí a publikovala v domácích i zahraničních odborných časopisech. Je hlavní autorkou a spoluautorkou desítek odborných publikací v českých i mezinárodních časopisech a monografiích.

Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Koordinátorka DNS kurzů

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1999 - 2020

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_10_link_0