Dr. Kobesová absolvovala 1. LF UK v Praze v roce 1994.  Po absolutoriu lékařské fakulty pracovala na neurologické klinice FN Motol do roku 1997 kdy složila atestaci 1. stupně v oboru neurologie. Od roku 1997 do současné doby pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol. V roce 2001 úspěšně složila atestaci 2. stupně v oboru Rehabilitace a fyzikální terapie. V roce 2009 ukončila Dr. Kobesová postgraduální stadium na FTVS UK a po úspěšné obhajobě disertační práce na téma “Poruchy stability u pacientů s hereditární motorickou a senzitivní neuropatií”  získala titul Ph.D.  V roce 2014 byla po úspěšné obhajobě habilitační práce na téma ”Posturálně – lokomoční funkce a její význam v komplexní rehabilitaci pacientů s dědičnou polyneuropatií” jmenována docentkou v oboru kinantropologie.


V současné době Doc. Kobesová působí jak školský zástupce přednosty Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, v letech 2014-2018 působila jako proděkanka pro nelékařské studijní obory 2.LF UK. Od roku 2014 je členkou vědecké rady 2.LF UK.  Na 2. lékařské fakultě doc. Kobesová vyučuje hlavně obecnou neurologii a neurorehabilitaci včetně komplexní rehabilitace myoskeletálních poruch.  Koordinuje výuku předmětu rehabilitace pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství, a výuku studentů bakalářského a magisterského studia fyzioterapie, kde je odborným garantem řady předmětů. Doc. Kobesová je členkou a předsedkyní zkušební komise státních závěrečných zkoušek bakalářského i magisterského studia fyzioterapie na 2. LF UK a členkou SOR (Specializační oborové rady) pro obor Rehabilitace a fyzikální terapie. Od roku 2009 do současnosti Doc. Kobesová taktéž působí v pozici vědeckého sekretáře Společnosti pro myoskeletální medicínu ČR. Je členkou redakční rady odborného rehabilitačního časopisu International Musculoskeletal Medicine.   Od roku 2009 do roku 2012 Doc. Kobesová  obdržela afiliaci a post “Adjunct Senior Lecturer“, Faculty of Health Sciences, Murdoch University, Australia.


Od roku 1995 do roku 2010 Dr. Kobesová úzce klinicky i vědecky spolupracovala s profesorem Lewitem. Doc. Kobesová je certifikovaným instruktorem  Mobilizačních a relaxačních technik podle Lewita a spoluautorkou  šestidílného edukačního videa které demonstruje techniky vyšetření a terapie podle Lewita.


Dr. Kobesová je certifikovaným instruktorem Dynamické Nueromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře. Od roku 1999 se významně  podílí na vývoji DNS. Spolu s profesorem Kolářem publikovala na téma DNS řadu vědeckých článků, kapitol v cizojazyčných monografiích a dalších edukačních materiálů včetně DNS plakátů a brožurek pro pacienty.  Dr. Kobesová se též významně podílí na tvorbě odborných webových stránek www.rehabps.com a koordinuje a organizuje kurzy DNS pro zahraniční posluchače ve více než dvaceti státech světa. Od r. 1999 pravidelně vyučuje mobilizační a relaxační techniky podle prof. Lewita a vývojový koncept Dynamické Neuromuskulární Stabilizace podle prof. Koláře v domácích i zahraničních kurzech. Do současné doby působila jako hlavní instruktor v již v téměř stovce kurzů DNS různých úrovní v zemích severní Ameriky, Evropy, Asie i v Austrálii a na Novém Zélandě. Odborná sdělení převážně na téma rehabilitace posturálně lokomoční funkce jsem jako invited speaker přednesla na téměř 30 mezinárodních kongresech v zahraničí a na 40 konferencích tuzemských. Od r. 1999 každoročně organizuje kurzy „Pražské školy rehabilitace“ v České republice pro zahraniční posluchače. Organizovala a byla výkonným prezidentem několika odborných kongresů s mezinárodní účastí v ČR i v USA.


V rámci vědeckovýzkumné činnosti se věnuje především tématům funkčního vyšetření a terapie pacientů s poruchami pohybového aparátu. Je též členkou odborného „CMT týmu“ ve fakultní nemocnici Motol, který se zabývá diagnostikou a terapií pacientů trpících chorobou Charcot-Marie-Tooth. Podílí se na zajištění komplexní rehabilitační a protetické péče pacientů s tímto onemocněním.  Zkušenosti a výsledky odborné rehabilitační práce s pacienty s CMT opakovaně aktivně prezentovala na odborných kongresech v ČR i v zahraničí (Belgie, USA) a publikovala v domácích i zahraničních odborných časopisech. Je hlavní autorkou a spoluautorkou desítek odborných publikací v českých i mezinárodních časopisech a monografiích.

Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

Koordinátorka DNS kurzů

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1999 - 2018

Kontakt: alenamudr@me.com  mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_12_link_0