DNS FIT KID SPORT

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře


          Základní kurz DNS FIT KID SPORT


Dvoudenní kurz je určen pro DNS studenty, kteří již absolvovali DNS sportovní kurz II

Max. počet studentů v kurzu: 25


Popis kurzu:

Cílem tohoto kurzu je představení strukturovaných cvičebních řad, respektive jejich základní skladby, spolu s metodickým popisem jejich vedení. Součástí je zopakování neurofyziologických principů řízení motoriky s důrazem na testování a korekci pohybu u vybraných vývojových pozic a jejich variací, vysvětlení vzájemných kineziologických vazeb mezi jednotlivými přechody a možností korekce dětských klientů.
Strukturované cvičební řady jsou dimenzovány tak, aby se daly využít ve sportovní přípravě dětí, tedy jsou variabilní ve svém využití a tím také v časové dotaci od 15 do 45-60 minut v závislosti na účelu využití a na individuálním nastavení mladého sportovce. Velmi důležitou složkou je vnímání vlastního těla, pohybu a prostoru ve kterém se pohybujeme. Snažíme se o zapojení vědomé složky řízení pohybu jakožto jednoho z faktorů ovlivňující autokorekci pohybu a pohybových schémat.

Kurz je návodem pro trenéry, jak pracovat s dětmi individuálně, tak ve skupině. Výuka bude vedena formou teoretického shrnutí poznatků z praxe, ale také prakticky v rámci kurzu na tzv. živé cvičební jednotce s dětskými probandy.


Účastníci kurzu obdrží před kurzem elektronické podklady (prezentace podle kterých budou instruktoři vyučovat). Na konci kurzu obdrží frekventanti certifikát o účasti na kurzu.


Rámcový program kurzu:

 1. 1.den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

 1. Principy DNS

 2. DNS vyšetření + terapie

 3. Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace (LnZ 3M - BROUK, LnB 3M - ŽÁBA) 


Odpoledne:

 1. Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace (Na čtyřech - KOČKA, Medvěd - MEDVĚD, Squat - SLON)

 2. Diagnostika rozebíraných vývojových pozic na dětských probandech (statické pozice + dynamické provedení2. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

 1. Diagnostický set a jeho vyhodnocení

 2. Možností využití DNS v rámci tréninkové jednotky

 3. Představení strukturované cvičební řady DNS


Odpoledne:

 1. Ukázka strukturované cvičební řady DNS na dětských probandech (cvičební jednotka trvá 60 minut, následuje rozbor lekce s dětmi a účastníky kurzu v rozsahu 30-60 minut v závislosti na počtu probandů)

 2. Vyhodnocení strukturované cvičební jednotky (obsah, nejčastější problémy – způsoby korekce ve skupině, cíle pro další strukturovanou jednotku)

 3. Představení cvičebníčku

 4. Shrnutí obsahu kurzu, diskuze + certifikáty o účastiKurz je z velké části praktický, s sebou nutné obutí a oděv vhodný pro toto zaměření. Po emailové dohodě s instruktory mohou zájemci přivést vlastní děti mladšího školního věku k účasti na „živé cvičební jednotce“ (druhý den kurzu od 13.30). Maximálně je možné přivést 6 dětí.


          Kurz DNS FIT KID SPORT LICENCE


Dvoudenní kurz je určen pro certifikované DNS trenéry, kteří již absolvovali základní DNS FIT KID SPORT

Max. počet studentů v kurzu: 15


Popis kurzu:

Tento kurz je určen pro DNS frekventanty, kteří mají zájem o získání oprávnění k vedení sportovních cvičebních jednotek pod názvem DNS FIT KID. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu obdrží přesně definovanou strukturovanou řadu, součástí je unifikované testování na začátku a na konci terapeutického procesu a cvičebníček ve verzi pracovního sešitu. Výhodou je možnost získaná data shromažďovat, porovnávat a na jejich základě dále upravovat sportovní přípravu dětského sportovce, ale také diskutovat příčiny úspěchu a neúspěchu, stejně jako efektivitu této metodiky obecně.

Uchazeči musí prokázat schopnost využití DNS metody v praxi, tedy stanovit správnou funkční diagnózu a k tomu navrhnout odpovídající DNS korekci mladého sportovce. Uchazeči též musí prokázat schopnost vést DNS FIT KID cvičební řady.

Za tímto účelem musí každý student zaslat nejpozději 1 měsíc před kurzem instruktorovi kurzu na kterém prezentuje dítě před zahájením pohybového programu DNS FIT KID a na jeho konci podle zásad DNS s využitím poznatků z předchozího kurzu (individuální nebo skupinová cvičení podle programu DNS FIT KID SPORT). Předpokladem je vedení dítěte alespoň 6 týdnů s frekvencí 1 až 2x týdně. Uchazeč po registraci do kurzu obdrží emailem přesné specifikace co má být obsahem zaslaného videomateriálu. Před začátkem kurzu obdrží uchazeč emailem od instruktora posudek. Cena za test je zahrnuta v ceně kurzu.

V rámci kurzu bude pobíhat rozbor video materiálu jednotlivých účastníků, budou analyzovány důležité edukativní sekvence z videí uchazečů, které DNS instruktor vybere a připraví. Při skupinové diskuzi s instruktorem bude cílem identifikovat prvky nesprávného provedení cviků a navrhnout způsoby korekce a optimalizace provedení.

V praktické části DNS instruktor povede skupinové cvičení frekventantů, s cílem maximálního vnímání kvality stabilizace a průběhu pohybu ve vývojových pozicích i během přechodů ve smyslu DNS FLOW.

Během „živých“ cvičebních jednotek s dětskými probandy přivedenými na kurz, tak i na videoukázkách, musí frekventant demonstrovat schopnost rozlišit ideální a chybné provedení cviku u dětského klienta a vybrat adekvátní tréninkové prvky které mohou vést ke korekci identifikovaného problému. 1. Účastníci kurzu obdrží před kurzem elektronické podklady (prezentace podle kterých budou instruktoři vyučovat).

 2. Na kurzu obdrží jeden výtisk DNS cvičebníčku ve verzi pracovního sešitu, na kterém se budou účastníci kurzu učit, jak instruovat děti k jeho vedení. DNS cvičebníček – pracovní sešit slouží dětem zábavnou formou k zapisování frekvence a délky cvičení a pozic, ve kterých děti cvičení prováděli. Je určitou obdobou sportovního deníku.

 3. Na konci kurzu obdrží frekventanti certifikát o účasti a účastníci, kteří adekvátně vypracují video test a během kurzu prokáží kompetenci v programu DNS FIT KID obdrží licenci k vedení sportovních tréninkových jednotek pod názvem DNS FIT KID.


Účastnící jsou v průběhu celého kurzu sledováni a hodnoceni při vedení a rozboru živých lekcí. Musí prokázat  schopnost efektivně korigovat odhalené odchylky od ideálního modelu – důležité je především praktické uchopení nabytých vědomostí a jejich převedení do praxe.Rámcový program kurzu:

 1. 1.den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

 1. Zpětné vazby účastníků (zkušenosti s programem DNS FIT KID SPORT – jak pozitivní, tak negativní s rozborem možných příčin neúspěchu)

 2. Vertikalizační sekvence FLOW

 3. Rozbor video materiálu jednotlivých účastníků


Odpoledne:

 1. Dlaň – opěrný bod, úchopový orgán, možnosti jejího ovlivnění

 2. Strukturovaná cvičební řada DNS II vedená instruktorem kurzu na dětských probandech (cvičební jednotka trvá 30 minut), rozbor lekce s instruktorem a dětmi, ukázka práce s cvičebníčkem + diskuze)

 3. Práce s cvičebníčkem-pracovním sešitem


 1. 2.den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

 1. Vertikalizační sekvence FLOW

 2. Chodidlo – opěrný bod, úchopový orgán, možnosti jeho ovlivnění

 3. Strukturovaná cvičební řada DNS III vedená instruktorem kurzu na dětských probandech (cvičební jednotka trvá 30 minut), rozbor lekce s instruktorem)

 4. Hodnocení jednotlivých probandů s účastníky kurzu – patologické odchylky + způsoby korekce


Odpoledne:

 1. Stabilita a mobilita ve sportu, jejich vzájemný vztah

 2. Rozbor strukturovaných řad – obsah jednotlivých prvků, jejich význam

 3. Využívání pomůcek v tréninku mladého sportovce

 4. Shrnutí obsahu kurzu, diskuze + certifikáty o účasti + předání licence


Kurz je z velké části praktický, s sebou nutné obutí a oděv vhodný pro toto zaměření.  Po emailové dohodě s instruktory mohou zájemci přivést vlastní děti mladšího školního věku k účasti na „živé cvičební jednotce“.

Contact: alenamudr@me.com
mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_12_link_0

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2019

1

2

Obecné informace DNS FIT KIDDNS_FitKid.htmlshapeimage_16_link_0