DNS FIT KID CLINIC

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (DNS) podle Koláře


        Kurz DNS FIT KID CLINIC LICENCE


Dvoudenní kurz je určen pro certifikované DNS terapeuty, kteří již absolvovali základní DNS FIT KID CLINIC

Max. počet studentů v kurzu: 15


Popis kurzu:

Tento kurz je určen pro DNS terapeuty, kteří mají zájem o získání oprávnění k vedení terapeutických jednotek pod názvem DNS FIT KID. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu obdrží přesně definované strukturované jednotky, součástí je unifikované testování na začátku a na konci terapeutického procesu, cvičebníček ve verzi pracovního sešitu. Výhodou je možnost získaná data shromažďovat, porovnávat a na jejich základě dále upravovat terapeutický plán, ale také diskutovat příčiny úspěchu a neúspěchu, stejně jako efektivitu této metodiky obecně.

Uchazeči musí prokázat schopnost využití DNS metody v praxi, tedy stanovit správnou funkční diagnózu a k tomu navrhnout odpovídající terapeutický postup pro dětského pacienta. Uchazeči též musí prokázat schopnost vést DNS FIT KID terapeutické jednotky.

Za tímto účelem musí každý student zaslat nejpozději 1 měsíc před kurzem instruktorovi kurzu 8-10 min video, na kterém prezentuje dítě před terapií a na konci terapie podle zásad DNS s využitím poznatků z předchozího kurzu (individuální nebo skupinová terapie podle programu DNS FIT KID CLINIC). Předpokladem je vedení dítěte alespoň 6 týdnů s frekvencí 1 až 2x týdně. Uchazeč po registraci do kurzu obdrží emailem přesné specifikace co má být obsahem zaslaného videomateriálu. Před začátkem kurzu obdrží uchazeč emailem od instruktora posudek. Cena za test je zahrnuta v ceně kurzu.

V rámci kurzu bude probíhat rozbor video materiálu jednotlivých účastníků, budou analyzovány důležité edukativní sekvence ze zaslaných videí uchazečů, které DNS instruktor vybere a připraví. Při skupinové diskuzi s instruktorem bude cílem identifikovat nejzávažnější funkční posturální problémy dítěte a stanovit optimální terapeutický postup.

V praktické části DNS instruktor povede skupinové cvičení účastníků kurzu, s cílem maximálního vnímání kvality stabilizace pohybu ve statických vývojových pozicích i během přechodů ve smyslu DNS FLOW.

Během „živých“ cvičebních jednotek s dětskými probandy přivedenými na kurz, tak i na videoukázkách, musí frekventant demonstrovat schopnost správně diagnostikovat dětského klienta a vybrat adekvátní terapeutické prvky k nalezenému problému.


 1. Účastníci kurzu obdrží před kurzem elektronické podklady (prezentace podle kterých budou instruktoři vyučovat).

 2. Na kurzu obdrží jeden výtisk DNS cvičebníčku ve verzi pracovního sešitu. Spolu s instruktorem projdou varianty využití v rámci strukturovaných jednotek.

 3. Na konci kurzu obdrží frekventanti certifikát o účasti a účastníci, kteří adekvátně vypracují video test a během kurzu prokáží kompetenci v programu DNS FIT KID obdrží licenci k vedení terapeutických jednotek pod názvem DNS FIT KID.


Studenti jsou v průběhu celého kurzu sledováni a hodnoceni za vedení živých lekcí, jejich rozbor stejně jako prokázání schopnosti efektivně korigovat odhalené odchylky od ideálního modelu – důležité je především praktické uchopení nabytých vědomostí a jejich převedení do praxe.Rámcový program kurzu:

 1. 1.den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

 1. Zpětné vazby účastníků (zkušenosti s programem DNS FIT KID – jak pozitivní, tak negativní s rozborem možných příčin neúspěchu)

 2. Vertikalizační sekvence FLOW

 3. Rozbor video materiálu jednotlivých účastníků


Odpoledne:

 1. Dlaň – opěrný bod, úchopový orgán, možnosti jejího ovlivnění

 2. Strukturovaná cvičební jednotka DNS vedená instruktorem kurzu na dětských probandech (cvičební jednotka trvá 60 minut), rozbor lekce s instruktorem a dětmi, ukázka práce s cvičebníčkem ve verzi pracovního sešitu + diskuze)

 3. Práce s cvičebníčkem-pracovním sešitem


 1. 2.den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

 1. Vertikalizační sekvence FLOW

 2. Chodidlo – opěrný bod, úchopový orgán, možnosti jeho ovlivnění

 3. Strukturovaná cvičební jednotka DNS vedená účastníky kurzu na dětských probandech (cvičební jednotka trvá 60 minut), rozbor lekce s instruktorem


Odpoledne:

 1. Stabilita a možnosti jejího ovlivnění

 2. Strukturovaná cvičební jednotka DNS vedená účastníky kurzu na dětských probandech (cvičební jednotka trvá 60 minut), rozbor lekce s instruktorem

 3. Shrnutí obsahu kurzu, diskuze + certifikáty o účasti + předání licence


Kurz je z velké části praktický, s sebou nutné obutí a oděv vhodný pro toto zaměření.  Po emailové dohodě s instruktory mohou zájemci přivést vlastní děti mladšího školního věku k účasti na „živé cvičební jednotce“ (1.den 14:30, 2.den 11:00 a 15:00 hod, na každou část je možno přivést maximálně 6 dětí).

Contact: alenamudr@me.com
mailto:alenamudr@me.com?subject=shapeimage_12_link_0

© Copyright Viktor Kobes,Rehabilitation Prague School 1995 - 2014

© Copyright Viktor Kobes, Rehabilitation Prague School 1999 - 2019


           Základní kurz DNS FIT KID CLINIC


Dvoudenní kurz je určen pro DNS studenty, kteří již absolvovali klinický DNS kurz C

Max. počet studentů v kurzu: 25


Popis kurzu:

Cílem tohoto kurzu je představení strukturovaných cvičebních jednotek, respektive jejich částí, spolu s metodickým popisem jejich vedení. Součástí je zopakování neurofyziologických principů řízení motoriky s důrazem na testování a korekci pohybu u vybraných vývojových pozic a jejich variací, vysvětlení vzájemných kineziologických vazeb mezi jednotlivými přechody a možností korekce dětských klientů.
Strukturované cvičební jednotky jsou uspořádány tak, aby po dobu 60 minut udržely pozornost dětí. Zároveň se snažíme o aktivní zapojení dětského pacienta do rehabilitačního procesu a prostřednictvím zlepšení vnímání těla, které je klíčem k rozpoznání „správného“

a „špatného“ pohybu, pak měnit i spontánní pohybový projev dítěte.

Kurz je návodem pro terapeuty, jak pracovat individuálně s dětmi k nácviku optimální stabilizační funkce, ale také jak vést skupinové cvičení dětí. Výuka bude vedena formou teoretického shrnutí poznatků z praxe, ale také prakticky v rámci kurzu na tzv. živé cvičební jednotce s dětskými probandy.
Rámcový program kurzu:

 1. 1.den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

 1. Principy DNS

 2. DNS vyšetření a terapie dětských klientů

 3. Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace
  (LnZ 3M - BROUK, LnB 3M - ŽÁBA) + vedení dětského pacienta


Odpoledne:

 1. Vývojové pozice + rozbor svalových souher + jejich modifikace
  (Na čtyřech - KOČKA, Medvěd - MEDVĚD, Squat - SLON) + vedení dětského pacienta

 2. Diagnostika rozebíraných vývojových pozic na dětských probandech (statické pozice + dynamické provedení)


2. den: výuka od 9.00 do 17.00 hod

Dopoledne:

 1. Diagnostický set a jeho vyhodnocení

 2. Představení jednotlivých částí strukturovaných cvičebních jednotek DNS s jejich rozborem


Odpoledne:

 1. Ukázka strukturované cvičební jednotky DNS na dětských probandech (cvičební jednotka trvá 60 minut, následuje rozbor lekce s dětmi a účastníky kurzu v rozsahu 30-60 minut v závislosti na počtu probandů)

 2. Vyhodnocení strukturované cvičební jednotky (obsah, nejčastější problémy – způsoby korekce ve skupině, cíle pro další strukturovanou jednotku)

 3. Představení cvičebníčku a možností jeho využití

 4. Shrnutí obsahu kurzu, diskuze + certifikáty o účastiKurz je z velké části praktický, s sebou nutné obutí a oděv vhodný pro toto zaměření.  Po emailové dohodě s instruktory mohou zájemci přivést vlastní děti mladšího školního věku k účasti na „živé cvičební jednotce“ (druhý den kurzu od 13.30. Přivést je možno až 6 dětí).


 1. Účastníci kurzu obdrží před kurzem elektronické podklady (prezentace podle kterých budou instruktoři vyučovat).

 2. Na konci obdrží účastníci kurzu certifikát o účasti a jeden výtisk cvičebníčku

1

2

Obecné informace DNS FIT KIDDNS_FitKid.htmlshapeimage_16_link_0